truck_ico.png Darmowa dostawa pin_ico.png 9 stacjonarnych sklepów w Polsce watch_ico.png Renomowane marki z całego świata! Szybki kontakt: +48 605 10 66 32 sklep@wsliwinski.pl

 
Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty

Program lojalnościowy W. Śliwiński

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
Karta Stałego Klienta W. Śliwiński
§ 1
Organizator i nazwa Programu Promocyjnego
1. Program Lojalnościowy jest programem promocyjnym dla Klientów Salonów „ W. Śliwiński” oraz Sklepu Internetowego W. Śliwiński, zorganizowanym pod nazwą „Karta Stałego Klienta W. Śliwiński” w dalszej części regulaminu określonym, jako „Program Promocyjny”.
2. Organizatorem oraz administratorem Programu Promocyjnego jest W. Śliwiński Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
3. Adresem organizatora do doręczeń jest: W. Śliwiński Sp. z o.o., ul. Ziółkowskiego 29, 20-834 Lublin
4. Wszelka korespondencja związana z organizacją i prowadzeniem Akcji Promocyjnej
powinna zostać opatrzona dopiskiem „KSK W. Śliwiński”.
§ 2
Cel i teren prowadzenia Programów Promocyjnego
1. Organizowany Program Promocyjny jest prowadzony w celu umocnienia relacji pomiędzy Organizatorem Programu Promocyjnego a jego Klientami.
2. Klientom, w zależności od spełnienia warunków opisanych w niniejszym regulaminie, przyznane zostaną odpowiedni poziom uczestnictwa w programie: KSK 7%, KSK 11%, uprawniające do uzyskania określonych korzyści.
3. Program Promocyjny jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
Czas trwania Programu Promocyjnego
1. Program Promocyjny jest prowadzony od dnia 01.10.2016 roku do dnia 31.12.2026 roku.
2. Okres trwania Programu Promocyjnego decyzją Organizatora może zostać wydłużony.
§ 4
Warunki udziału w Programie Promocyjnym
1. W Programie Promocyjnym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Programie Promocyjnym nie mogą uczestniczyć pracownicy W. Śliwiński Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za najbliższą rodzinę uważa się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz rodzeństwo.
§ 5
Uczestnictwo w programie lojalnościowym Karta Stałego Klienta W. Śliwiński
1. Do programu KSK W. Śliwiński – może przystąpić każdy Klient, który:
- dokonał dowolnego zakupu biżuterii lub zegarków w Salonie W. Śliwiński lub na www.wsliwinski.pl o wartości minimum 700,00 zł brutto.
- zapoznał się z niniejszym regulaminem dostępnym w Salonach W. Śliwiński lub na stronie www.wsliwinski.pl,
- przekazał Doradcy Klienta swoje dane osobowe, wypełnił i podpisał formularz zgłoszeniowy,
- podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.wsliwiński.pl poinformował o chęci wyrobienia karty pracownika niniejszego sklepu,
- W. Śliwiński zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych we własnych działaniach marketingowych,
- przekazywanie przez W. Śliwiński danych osobowych Użytkownika osobom trzecim wymaga wcześniejszej zgody Klienta,
- przetwarzanie przez W. Śliwiński danych osobowych Klienta w celach marketingowych obejmujących towary lub usługi podmiotów trzecich wymaga wcześniej uzyskania zgody Klienta na taki sposób przetwarzania jego danych osobowych,
- wysyłanie przez W. Śliwiński do Klienta informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wymaga wcześniejszego i odrębnego wyrażenia zgody Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
2. Kartę KSK 7% - zwaną dalej kartą rabatową, otrzymuje od Organizatora każdy Klient, który:
- dokonał jednorazowego zakupu na kwotę przynajmniej 700 zł lub w ciągu 36 miesięcy dokonał zakupów na łączną kwotę 700 zł (w tym przypadku Klient jest zobowiązany do zachowania paragonów i okazania ich w momencie rejestracji do programu) w jednym z Salonów W. Śliwiński
- zapoznał się z niniejszym regulaminem dostępnym w Salonach lub na www.wsliwinski.pl
- przekazał Doradcy Klienta swoje dane osobowe,
- wypełnił i podpisał formularz zgłoszeniowy,
- podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.wsliwiński.pl poinformował o chęci wyrobienia karty pracownika niniejszego sklepu.
- Karta KSK W. Śliwiński przesyłana jest pocztą, na adres podany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, w okresie do 6 tygodni od momentu wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do Organizatora, lub dostarczana jest do Salonu wskazanego przez Klienta.
3. Karta KSK 11% – - zwaną dalej kartą rabatową, otrzymuje od Organizatora każdy
Klient, który:
- dokonał jednorazowego zakupu na kwotę przynajmniej 4000 zł lub w ciągu 36 miesięcy dokonał zakupów na łączną kwotę 4000 zł (w tym przypadku Klient jest zobowiązany do zachowania paragonów i okazania ich w momencie rejestracji do programu) w jednym z Salonów W. Śliwiński lub,
- dokonał zakupu pierścionka zaręczynowego na kwotę przynajmniej 2 000 zł lub,
- dokonał zakupu pary obrączek ślubnych na kwotę przynajmniej 2 000 zł,
- wniosek o wydanie KSK 11% może złożyć klient który posiada już kartę 7% ale w ciągu 36 miesięcy dokonał zakupów na kwotę wymaganą do wydania KSK 11% i posiada paragony z zakupów,
- zapoznał się z niniejszym regulaminem dostępnym w Salonach lub na www.wsliwinski.pl
- przekazał Doradcy Klienta swoje dane osobowe
- wypełnił i podpisał formularz zgłoszeniowy,
- podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.wsliwiński.pl poinformował o chęci wyrobienia karty pracownika niniejszego sklepu.
- Karta KSK W. Śliwiński przesyłana jest pocztą, na adres podany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, w okresie do 6 tygodni od momentu wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do Organizatora, lub dostarczana jest do Salonu wskazanego przez Klienta.
§ 6
Korzyści wynikające z posiadania Kart: KSK 7%, KSK 11%
1. Każdy z Klientów Organizatora posiadający ważną Kartę KSK w okresie trwania Programu Promocyjnego, tj. w terminie oznaczonym w § 3, może:
a. uzyskać upust cenowy w wysokości 7% i 11 % (w zależności od rodzaju karty) każdorazowo przy zakupie dowolnej biżuterii w regularnych cenach, w Salonach W. Śliwiński lub podczas zakupów na www.wsliwinski.pl. ( Nie dotyczy wyrobów w cenach promocyjnych, wyprzedażowych oraz z serii limitowanych).
b. skorzystać z rabatu urodzinowego w wysokości 15% (rabat ważny przez okres 14 dni - rozpoczyna się 7 dni przed dniem urodzin, a kończy siódmego dnia po dniu urodzin).
c. korzystać ze specjalnych promocji organizowanych przez W. Śliwiński przewidzianych tylko dla posiadaczy karty KSK W. Śliwiński,
d. korzystać ze wszystkich promocji przewidzianych dla uczestników programu Lojalnościowego W. Śliwiński organizowanych przez W. Śliwiński.
e. dla posiadaczy kart KSK 11% przewidziane są okazjonalne prezenty niespodzianki dystrybuowane w trakcje trwania akcji promocyjnych.
Transakcja zakupowa, w wyniku, której Klient uzyskał kartę KSK 7% lub 11%, nie jest objęta
rabatem, jaki przysługuje za posiadanie tej karty. Rabat z tytułu posiadania karty naliczany jest od następnego zakupu Klienta.
§ 7
Rabaty z tytułu posiadanej Karty KSK
1. Niewykorzystane upusty cenowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
2. Rabaty przysługujące posiadaczom kart KSK 7% i KSK 11% nie sumują się z innymi upustami i promocjami organizowanymi w Salonach W. Śliwiński oraz w sklepie internetowym www.wsliwinski.pl.
3. Warunkiem otrzymania upustu cenowego jest przedstawienie sprzedawcy ważnej karty
uczestnictwa w Programie Lojalnościowym W. Śliwiński najpóźniej w momencie dokonania
wyboru produktu, tj. do czasu wystawienia przez sprzedawcę paragonu/rachunku za zakupiony towar lub podania sprzedawcy Imienia i Nazwiska oraz numeru posiadanej karty.
§ 8
Dane osobowe uczestników Programu Lojalnościowego W. Śliwiński
1. Dane osobowe uczestników Programu Lojalnościowego W. Śliwiński będą przetwarzane zgodnie z z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Firma W. Śliwiński Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Złota 59, tel: 81- 742- 62- 49.
3. Dane osobowe zebrane zostały w celu korzystania z Programu Lojalnościowego oraz wysyłania przez Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną ( tj. za pomocą e-maila) oraz wiadomości tekstowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Klienta zgoda. Klient może wycofać zgodę w każdej chwili- wycofanie zgody może nastąpić w takiej formie, w jakiej została udzielona.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym administratorom danych.
6. Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podwykonawcom Spółki W. Śliwiński Sp. z o.o. świadczącym usługi w zakresie organizacji akcji marketingowych oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze i audytowe.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania KSK tj. do czasu wycofania zgody.
9. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.
10. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
§ 9
Udostępnienie regulaminu
1. Regulamin Programu Promocyjnego złożony jest w siedzibie Organizatora oraz w Salonach W. Śliwiński i będzie udostępniony w tych miejscach do wglądu oraz opublikowany na stronie internetowej Organizatora: www.wsliwinski.pl
§ 10
Odpowiedzialność Organizatora
1. Reklamacje dotyczące Programu Promocyjnego mogą być składane pisemnie na adres do doręczeń, wskazany w § 1 punkcie 4 regulaminu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sytuacji będącej powodem do złożenia reklamacji. Reklamację należy składać w formie pisemnej w dowolnym salonie sieci sprzedaży W. Śliwiński sp. z o.o., przesyłając listem poleconym na adres naszego biura handlowego (20-834 Lublin, ul. Ziółkowskiego 29) formularz reklamacji, wraz z załączoną kopią dowodu zakupu lub przesłanie reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@wsliwinski.pl.
2. Reklamacja powinna być uzasadniona ze wskazaniem jej podstawy faktycznej i prawnej oraz ze szczegółowym opisem przedstawianych zarzutów popartych środkami dowodowymi.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty ich
złożenia.
4. § 10 ust. 1 -3 nie dotyczy reklamacji zakupionych produktów. Reklamację dotyczące zakupionych produktów Klient, będący Konsumentem, ma prawo złożyć, zgodnie z wystawioną przez producenta towaru gwarancją lub obowiązującymi przepisami prawa. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą pocztową lub elektroniczną.